Työelämän lähitulevaisuutta tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen keinoin

easter-eggs-coloring-packets-picjumbo-comTyöelämäosaamisen TYTTI-hankkeessa lähitulevaisuuden työelämää tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen keinoin ja välinein. Tarkastelun kehystä laajennetaan siten, että mukaan tulee yleisempi kehityskulku. Emme kohdista huomiota vain esimerkiksi kysymyksiin siitä, mille aloille kannattaa kouluttautua tai keitä tulevaisuudessa tarvitaan vaan laajemmin: Millainen on toivottava tulevaisuus? Miten tulevaisuustietoisuus tukee toimijuutta? Kyse on eräänlaisesta maailman rakentamisesta, ja itsen rakentamista eli omien kiinnostusten ja vahvuuksien tunnistamista. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle tulevaisuustyöskentely antaa välineitä tämän tarkasteluun ja tässä tukemiseen.

Muutosten suuntiin vaikuttaa monin tavoin se todellisuus, jossa oppiminen ja jatkuva osaamisen kehittyminen tapahtuu. Ympäristömme muuttuu ja on riippuvainen niistä haasteista, jotka nousevat yhteiskunnan murroksesta. Tämä johtaa pohtimaan sitä, missä ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Oma vaikutuskenttänsä koostuu niistä ideoista, joiden mukaan yhteisöt ja yhteiskunnat kulloinkin tekevät tärkeimpiä valintojaan ja päätöksiään. Arvot ja arvostukset konkretisoituvat valtakunnallisiin ja paikallisiin tavoite- ja normiasiakirjoihin koululaeista opetussuunnitelmiin.

Muutosvoimat (driving forces) muovaavat yhteiskuntaa ja todellisuutta, koska ne – usein kätketysti – vaikuttavat ihmisten tapaan tehdä päätöksiä ja valintoja. On myös sellaisia muutosvoimia, jotka ovat tavallaan ennaltamääräytyneitä. Tällaisia ovat luonnonvoimat, samoin ajan kulkusuunta ja luonnonlait. Osa muutosvoimista on sellaisia, joihin liittyy korkea toteutumisen todennäköisyys, vaikka ne eivät luonnonlakeja olekaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi väestön ikärakenteen muuttumiseen liittyvät asiat: tämän päivän koululaiset ovat huomispäivän työntekijöitä ja nyt työssäkäyvät taas tulevaisuudessa ikääntyneitä, joista silloin työssäkäyvien on pidettävä huolta.

Syksyllä koulutuksensa starttaava TYTTI-hanke on luonteeltaan tulevaisuuteen suuntaava joten jo ensimmäiset koulutusosiot tuottavat teemoja, sisältöjä ja näkökulmia lähitulevaisuus-osioon (ks. koulutuksen rakenteesta). Tämä lähitulevaisuuden työelämää koskeva osio on dialoginen ja tutkiva, ja siinä hyödynnetään Delfoi-asiantuntijamenetelmää (eDelphi.org). Delfoi-menetelmän avulla saadaan esille valistuneita arvauksia, perusteltuja mielipiteitä ja hiljaista tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Menetelmällä pystytään kokoamaan osallistujien tiedot ja oletukset tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä sekä käsitys siitä, millainen tulevaisuus saattaisi heidän mielestään olla. Kyselyn tehtävänä on herättää moninäkökulmaista keskustelua erilaisista tulevaisuuksista.

Prosessia varten kootaan suunnitteluryhmä, johon hankkeen osallistujat ovat tervetulleita. Suunnitteluryhmän kesken rakennetaan tulevaisuusväitteistä koostuva kysely, johon hankkeen osallistujat vastaavat. Hankkeen koulutusosioissa mukana olevien lisäksi eDelphi-paneeliin kutsutaan ainakin lukiolaisia, rinnakkaishankkeiden osallistujia ja muita aihepiiristä kiinnostuneita.

Mikäli olet kiinnostunut tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä ja mahdollisuksista niin tule mukaan TYTTI-eDelphi-prosessin suunnitteluryhmään. Työskentely rytmittyy Delfoi-pajojen mukaan, samalla osaamistaan voi täydentää pajarytmissä etenevässä delfoi-koulutuksessa.

Virikkeinä tekstit:

Lisää aiheesta diaesityksessä: TYTTI-hanke tulevaisuudentutkimuksen delfoi-pajassa.

Teksti ja lisätiedot: Tiina Airaksinen, Otavia, (etunimi.sukunimi@otavia.fi).

Avointa keskustelua FB-ryhmässä

Avasimme Työelämäosaamista lukiossa -FB-ryhmän https://www.facebook.com/groups/tyoelamaosaaminen/. Tervetuoa mukaan jakamaan hyviä aineistoja ja keskustelemaan aiheen äärellä. Ryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille eikä sitä rajoiteta pelkästään TYTTI-koulutukseen osallistujille.

Capto_Capture 2019-05-29_07-55-21_PM

TYTTI-koulutuksen ilmoittautuminen auki

ILMOITTAUDU (1)

EDIT 23.5.2019 klo 17: otamme osallistujia enää verkkoryhmään, koulutus on muuten täyteen buukattu.

Lukio-opettajille ja opinto-ohjaajille suunnattu työelämäosaamisen henkilöstökoulutus käynnistyy syksyllä. Nyt on mahdollisuus ilmoittautua tai varata paikkoja oman alueen lukioille: ilmoittautumislomake.

Koulutus toteutetaan alueellisissa ryhmissä ja päivät sovitaan sitä mukaa, kun ryhmät täyttyvät. Ensimmäinen ryhmä Pohjois-Savossa on jo sovittu. Ilmoittautumislomakkeella voit valita ryhmän sijainniksi Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, pk-seudun tai verkon. Muulle alueelle voimme toteuttaa ryhmän, jos heti varausvaiheessa voit ilmoittaa vähintään 15 osallistujaa.

Koulutuksessa on kolme teemaa 1) Tie lukiosta työelämään, 2) Osaaminen on taitolaji ja 3) Lähitulevaisuuden työelämä. Näistä tarkemmin koulutusohjelman sivulla. Koulutuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä ja eväiksi tarjotaan mm. videokirjasto, jota voi hyödyntää lukio-opiskelijoiden kanssa.

Monimuotokoulutukseen kuuluu 3 kokonaista koulutuspäivää poissa työn ääreltä. Muu 4 op koulutuksesta toteutetaan verkkoa ja sähköisiä aineistoja hyödyntäen.

TYTTI-koulutus tukee LOPS2021-työstämistä. Työelämätaidot ovat pitkälle yhteneviä opiskelutaitojen kanssa. Toteuttajatiimillä totesimme, että nämä ovat osa elämätaitoja.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa henkilöstökoulutusta, osallistujien kustannuksia ei korvata, koulutus on maksutonta. Koordinaattorina Otavia. Lisätietoja Anne Rongas, etunimi.sukunimi@otavia.fi, 040 5181 229.

TYTTIkortti

Kohti tulevaisuutta tässä ja nyt

TYTTI-koulutushanke kutsuu lukio-opettajia ja opinto-ohjaajia mukaan kartuttamaan omia valmiuksia lukiolaisten työelämätaitojen kasvattamiseen. Koulutus linkittyy suoraan nykyiseen ja valmisteilla olevaan lukion opetussuunnitelmaan.

Usein tämän päivän nuorten tulevaisuudesta maalataan kuvaa, että he ovat työelämässä vielä 2060-luvulla ja ettemme tiedä, millaisia valmiuksia heillä silloin pitää olla. Maailman muutosvauhti työelämän mukaan lukien tuntuu pyörryttävälle. Kuitenkin tulevaisuuden siemenet ovat tässä päivässä. Inhimilliset valmiudet, joista tulevaisuuden työelämäosaaminen ja laajemmin ajateltuna elämäosaaminen rakentuvat, ovat perustaitoja ja niiden variaatioita. Tulevaisuuden työelämäosaaminen on suurelta osin asennetta, valmiutta, tahtoa ja motivaatiota oppia yhdessä muiden kanssa.

tyttihankkeen banneri

Opiskelijoiden motivaatio ja opiskelutaidot ovat viime vuosina puhuttaneet lukio-opettajia ja ohjaajia. Kyky ottaa ote omiin opintoihin vaatii innostusta ja sisältä nousevaa pyrkimystä kohti tavoitteita. Oman innon ja tavoitteiden löytäminen on usein pitkä tie eikä tämä maailmanaika tee suunnan löytämistä helpoksi. Työelämätaitojen ydin on opiskelutaidoissa: yritteliäisyys, kyky oppia virheistä, rohkeus tehdä jotain uutta, itsensä johtaminen ja toimeen tarttuminen. Näiden vahviestuessa kasvaa myös itsetuntemus ja itseluottamus. Jokainen on hyvä monessa asiassa. Laaja-alaisten taitojen tiellä etenemiseen nuori kaipaa niin esikuvia kuin aikuisten rohkaisua.

Työelämätaitoihin liittyy mielikuvia, käsityksiä, asenteita, tietoa ja tiedon puutetta. Millainen on hyvä työhakemus? Voiko lukiolainen ryhtyä kokoamaan omaa CV:tä ja millainen olisi hyvä?  Onko järkeä käyttää aikaa kielten opiskeluun tai matematiikkaan, kun ihanneammatissani ei niitä kovin paljoa tarvita? Kannattaako tehdä vapaaehtoistyötä? Monet omaa tulevaisuutta ja työelämää koskevat ajatukset ovat vielä niin hahmottomia, ettei niistä osaa edes muotoilla kysymyksiä. TYTTI kokoaa virikkeitä, johdantoja ja tietoutta näihin kysymyksiin.

TYTTI-koulutushankkeessa opettajat ja opinto-ohjaajat saavat sekä eväitä lukiolaisten työelämätaitojen opettamiseen että omakohtaisen kokemuksen näiden taitojen oppimisesta. Tutustu koulutusohjelman esittelysivuun.

Koulutus toteutetaan lukuvuonna 2019-2020 ja sitä koordinoi Otavia (aiemmin tunnettu nimellä Otavan Opisto). Koulutuksen laajuus on 4 op ja siihen kuuluu lähikoulutusta ja etäsessioita, videoita, työkaluja omiin kokeiluihin työssä, jakamista ja reflektiota. Pääosin koulutus etenee oman työn rinnalla, kokonaisia lähikoulutuspäiviä on kolme (verkkoryhmällä pienempiin osiin jaettuna). Lisäksi järjestetään yhteinen lopputapahtuma.

Koulutuksen toteuttajatiimissä on vahva työelämän arjen edustus, sillä mukana on henkilöstöalan ammattilaisilta niin julkis- kuin yksityissektorilta. Nuoren tietä koulutusputkesta työelämään kirkastavat kokemusasiantutijat, juuri työelämään siirtyneet nuoret. Tulevaisuushorisonttia avataan tulevaisuudentutkimuksen osaajien ja eDelphi-menetelmän avulla. Lisäksi hyödynnetään verkostokumppaneiden voimia. Koulutuksen työkalupakki täydentyy koko lukuvuoden ajan videoilla, joiden avulla opettajat ja ohjaajat voivat käsitellä työelämätaitoja omien opiskelijoidensa kanssa. Tutustu tarkemmin kouluttajiin ja taustajoukkoihin yhteystietosivulla.

Ilmoittautuminen on auki syyskuun loppuun saakka tai kunnes koulutusryhmät täyttyvät. Koulutuksessa on tilaa noin 60:lle osallistujalle ja koulutuspaikoista on nyt varattu reilu kolmannes. Ensisijaisesti koulutuksia suunnataan kaakkoisen  ja eteläisen Suomen alueelle kouluttajien sijainnin ja käytettävissä olevan matkabudjetin vuoksi. Verkkoryhmän avulla laajennamme koulutuksen maantieteellistä tavoitettavuutta.

Voit ilmoittaa omalta seudultasi tai lukiostasi nimetyt henkilöt tai alustavasti osallistujien määrän ja tarkentaa nimet syksyllä. Koulutus soveltuu hyvin ryhmänohjaajille ja lukion kehittäjäopettajille sekä yrittäjyysopintojen tai tiimijaksojen vetäjille.

Ilmoittautumislomake!

ilmoittaudu

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutus on maksutonta, mutta sijaiskuluja sekä muita koulutuksen osallistumiseen liittyviä kustannuksia ei korvata.