Työelämän lähitulevaisuutta tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen keinoin

easter-eggs-coloring-packets-picjumbo-comTyöelämäosaamisen TYTTI-hankkeessa lähitulevaisuuden työelämää tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen keinoin ja välinein. Tarkastelun kehystä laajennetaan siten, että mukaan tulee yleisempi kehityskulku. Emme kohdista huomiota vain esimerkiksi kysymyksiin siitä, mille aloille kannattaa kouluttautua tai keitä tulevaisuudessa tarvitaan vaan laajemmin: Millainen on toivottava tulevaisuus? Miten tulevaisuustietoisuus tukee toimijuutta? Kyse on eräänlaisesta maailman rakentamisesta, ja itsen rakentamista eli omien kiinnostusten ja vahvuuksien tunnistamista. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle tulevaisuustyöskentely antaa välineitä tämän tarkasteluun ja tässä tukemiseen.

Muutosten suuntiin vaikuttaa monin tavoin se todellisuus, jossa oppiminen ja jatkuva osaamisen kehittyminen tapahtuu. Ympäristömme muuttuu ja on riippuvainen niistä haasteista, jotka nousevat yhteiskunnan murroksesta. Tämä johtaa pohtimaan sitä, missä ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Oma vaikutuskenttänsä koostuu niistä ideoista, joiden mukaan yhteisöt ja yhteiskunnat kulloinkin tekevät tärkeimpiä valintojaan ja päätöksiään. Arvot ja arvostukset konkretisoituvat valtakunnallisiin ja paikallisiin tavoite- ja normiasiakirjoihin koululaeista opetussuunnitelmiin.

Muutosvoimat (driving forces) muovaavat yhteiskuntaa ja todellisuutta, koska ne – usein kätketysti – vaikuttavat ihmisten tapaan tehdä päätöksiä ja valintoja. On myös sellaisia muutosvoimia, jotka ovat tavallaan ennaltamääräytyneitä. Tällaisia ovat luonnonvoimat, samoin ajan kulkusuunta ja luonnonlait. Osa muutosvoimista on sellaisia, joihin liittyy korkea toteutumisen todennäköisyys, vaikka ne eivät luonnonlakeja olekaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi väestön ikärakenteen muuttumiseen liittyvät asiat: tämän päivän koululaiset ovat huomispäivän työntekijöitä ja nyt työssäkäyvät taas tulevaisuudessa ikääntyneitä, joista silloin työssäkäyvien on pidettävä huolta.

Syksyllä koulutuksensa starttaava TYTTI-hanke on luonteeltaan tulevaisuuteen suuntaava joten jo ensimmäiset koulutusosiot tuottavat teemoja, sisältöjä ja näkökulmia lähitulevaisuus-osioon (ks. koulutuksen rakenteesta). Tämä lähitulevaisuuden työelämää koskeva osio on dialoginen ja tutkiva, ja siinä hyödynnetään Delfoi-asiantuntijamenetelmää (eDelphi.org). Delfoi-menetelmän avulla saadaan esille valistuneita arvauksia, perusteltuja mielipiteitä ja hiljaista tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Menetelmällä pystytään kokoamaan osallistujien tiedot ja oletukset tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä sekä käsitys siitä, millainen tulevaisuus saattaisi heidän mielestään olla. Kyselyn tehtävänä on herättää moninäkökulmaista keskustelua erilaisista tulevaisuuksista.

Prosessia varten kootaan suunnitteluryhmä, johon hankkeen osallistujat ovat tervetulleita. Suunnitteluryhmän kesken rakennetaan tulevaisuusväitteistä koostuva kysely, johon hankkeen osallistujat vastaavat. Hankkeen koulutusosioissa mukana olevien lisäksi eDelphi-paneeliin kutsutaan ainakin lukiolaisia, rinnakkaishankkeiden osallistujia ja muita aihepiiristä kiinnostuneita.

Mikäli olet kiinnostunut tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä ja mahdollisuksista niin tule mukaan TYTTI-eDelphi-prosessin suunnitteluryhmään. Työskentely rytmittyy Delfoi-pajojen mukaan, samalla osaamistaan voi täydentää pajarytmissä etenevässä delfoi-koulutuksessa.

Virikkeinä tekstit:

Lisää aiheesta diaesityksessä: TYTTI-hanke tulevaisuudentutkimuksen delfoi-pajassa.

Teksti ja lisätiedot: Tiina Airaksinen, Otavia, (etunimi.sukunimi@otavia.fi).